Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego ZAKUPY NA WYMIAR

 1. Postanowienia wstępne.

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://zakupynawymiar.pl.pl jest prowadzony przez Łukasza Reczyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Modern Pro Łukasz Reczyński z siedzibą ul. Zambrowska 18 lok. 102, 16-001 Kleosin, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 5381758729.

 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego, warunki i zasady zawierania z Klientem Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego, a także postanowienia i informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

 3. Klient przy zawieraniu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Akceptacja regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu składania zamówienia.

 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 5. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:

 1. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

 2. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 3. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Definicje.

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji normatywnych. Ich celem jest przybliżenie niektórych pojęć użytych w naszym Regulaminie. Użyte na potrzeby niniejszego Regulaminu określenia mają następujące znaczenie:

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

 3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną, która zawiera Umowę sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta. Konto Klienta oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta i stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o zawartych przez niego Umowach sprzedaży w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

 8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 10. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.

 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 12. Sklep - sklep internetowy "MODERN PRO" dostępny pod adresem elektronicznym www.modernpro.pl, stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 13. Sprzedawca - oznacza: Łukasza Reczyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Modern Pro Łukasz Reczyński z siedzibą ul. Zambrowska 18 lok. 102, 16-001 Kleosin, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadający numer NIP: 5381758729; email: kontakt@zakupynawymiar.pl, będącej jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 17. Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osobę prawną; albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystającą lub zamierzającą korzystać z Usługi Elektronicznej.

 18. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

 

 1. Warunki ogólne.

 1. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu.

 4. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest zgodnie z obowiązującym prawem i Regulaminem.

 5. Do dokonywania zakupu w Sklepie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

 6. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami podanymi w kwocie netto oraz brutto (z uwzględnieniem należnego podatku VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.

 7. Cennik dostępny na stronach internetowych Towaru stanowi integralną część Regulaminu.

 8. Korzystanie ze Sklepu internetowego odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

 9. Zawartość strony internetowej Sklepu, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, materiały audio i video, a także przyjęty w Sklepie wybór i układ prezentowanych w nim treści, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej i są własnością Sprzedawcy. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Sklepu są zastrzeżone. Strona internetowa Sklepu jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu wyłącznie w sposób określony Regulaminem.

 

 1. Rejestracja.

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym i zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej - usługi Prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 8. Klient przyjmuje do wiadomości, iż utworzone przez niego hasło do Konta jest poufne i nie może być przekazywane osobom trzecim. Klient może w każdym czasie zmienić hasło do konta poprzez ustawienie nowego hasła po zalogowaniu się na swoim Koncie.

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży i jej realizacja.

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Do złożenia przez Klienta Zamówienia nie jest wymagane założenie Konta w Sklepie internetowym.

 3. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego, w szczególności w przypadku przerw technicznych.

 4. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Szeroka gama Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie jest wykonywana na indywidualne zamówienie Klienta, na wymiar wskazany przez Klienta i dostosowane do jego potrzeb i indywidualnych preferencji.

 5. Zamówienie można złożyć poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowego. Formularz zamówienia zawiera dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia i umożliwia określenie warunków zawieranej Umowy Sprzedaży, wyboru opcji dodatkowych, rodzaju i ilości kupowanych produktów, rodzaju dostawy, rodzaju płatności, miejsca dostawy zamówionego towaru.

 6. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam”.

 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 3. wybranej metody płatności,

 4. wybranego sposobu dostawy i jego czasu,

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku odpowiedniej formy płatności (zamówienie z obowiązkiem zapłaty).

 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Modern Pro Łukasz Reczyński Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego Formularza.

 6. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną.

 7. Zawarcie Umowy Sprzedaży z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

 8. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta przez Sprzedawcę.

 9. Sprzedawca w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego zamówienia.

 10. Zamówienia nietypowe realizowane są każdorazowo po wcześniejszym ustaleniu ceny i terminu realizacji zamówienia.

VI. Dostawa.

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, spedycją. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 3. Czas realizacji wyszczególniony jest na stronie produktu i tyczy się dni roboczych. Liczony od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia odbioru przesyłki przez kuriera/spedytora lub odbioru własnego przez klienta.

 4. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 5. Czas dostawy jest różny dla wybranego typu dostawy i miejsca odbioru. Wyszczególniony jest na etapie składania zamówienia. Jest to czas liczony od dnia odbioru przesyłki przez kuriera/spedytora do dnia podjęcia pierwszej próby dostawy.

 6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, paragon albo fakturę VAT, obejmującą dostarczane Towary. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik VAT). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy.

 7. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy Zamówienie nie posiada uszkodzeń powstałych podczas wysyłki i w razie ich wystąpienia do spisania protokołu szkody zawierającego datę i godzinę dostawy oraz opis szkody. Protokół stanowi warunek rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

 8. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

VII. Forma Płatności.

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

 1. przelewem na numer konta bankowego w

Nest Bank

64 1870 1045 2078 1080 9006 0001

 1. szybkich płatności przelewem obsługiwanych przez PayPro,

 2. za pobraniem;

 3. płatności kartami kredytowymi Visa, Visa Electron, Mastercard.

 

VIII. Rękojmia za wady, reklamacje Towaru.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z Umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może:

 1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca,

 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia jego roszczeń. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 5. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorców nieposiadających statusu Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 7. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Przedsiębiorców nieposiadających statusu Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 8. Reklamacja może zostać złożona przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Modern Pro Łukasz Reczyński z siedzibą ul. Zambrowska 18 lok. 102, 16-001 Kleosin, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: kontakt@zakupynawymiar.pl. Reklamację można złożyć też na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod linkiem Formularz reklamacji.

 9. Sprzedający zachęca do podania w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta - Przedsiębiorcy nieposiadającego statusu Konsumenta, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Modern Pro Łukasz Reczyński z siedzibą ul. Zambrowska 18 lok. 102, 16-001 Kleosin. W przypadku Przedsiębiorcy nieposiadającego statusu Konsumenta koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca posiadający uprawnienia konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć też na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod linkiem Formularz odstąpienia od umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji/projektu lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego. 

 3. Wszystkie szyny sufitowe docinane pod wymiar klienta, elementy metalowe docinane na wymiar, sztukateria wewnętrzna i zewnętrzna robiona na zamówienie indywidualne, moskitiery oraz rolety sprzedawane na stronie www.zakupynawymiar.pl wyprodukowane są według indywidualnej specyfikacji Klienta – pod wymiar bądź wzór.

 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo na adres kontakt@zakupynawymiar.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Koszt zwrotu przesyłki jest ponoszony przez Klienta, nie ponosi on natomiast kosztu dostawy towaru przez sklep.

 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

 

X. Nieodpłatne usługi elektroniczne.

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, nieodpłatne Usługi Elektroniczne:

 1.  formularz kontaktowy;

 2. newsletter;

 3. prowadzenie Konta Klienta;

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 2. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 3. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną nieodpłatnej usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji Newslettera.

 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta lub przesłania informacji w formie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy.

 7. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.

 8. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług Elektronicznych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług Elektronicznych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i Usług Elektronicznych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 10. Postępowanie w przypadku reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyjątkiem reklamacji Towarów, która jest uregulowana odrębnie), mogą być składane w formie elektronicznej i przesłane na adres kontakt@zakupynawymiar.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

XI. Ochrona danych osobowych.

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie w chwili opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o Świadczenie Nieodpłatnych Usług Elektronicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

...................., dnia ....................

 

 

……………………………………..

ul. ................................

.....................................

(Dane Klienta)

Łukasz Reczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Modern Pro Łukasz Reczyński z siedzibą ul. Zambrowska 18 lok. 102, 16-001 Kleosin,

NIP: 5381758729

 

Nazwa reklamowanego produktu

........................................................................................................................................................

 

Data zakupu/nr zamówienia:………………………………………………………………………………………..

Data doręczenia:………………………………………………………………………….………..

Data zauważenia wady:……………………………………………………………………………………………

podstawą zgłoszenia reklamacji naprawy/ zwrotu jest sporządzenie dokładnego opisu: (podanie dokładnego opisu jest niezbędne)

 

Opis:

............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................….....................................................................................................................................................................................................................….....................

 

Zgłaszam chęć dokonania reklamacji nieodpłatnie poprzez: (niezbędne jest wskazanie żądania sposobu dokonania reklamacji):

 1. Naprawa;

 2. Wymiana;

 3. Obniżeniu ceny;

 4. Odstąpienie od umowy, jeżeli wada była ISTOTNA dokonanie przelewu na mój rachunek bankowy w Banku……………………………………………………………………………………………………………………


nr rachunku…................................................................................................................................

 

 

 

 

………………….……………………………………

DATA I PODPIS

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

...................., dnia ....................

 

 

……………………………………..

ul. ................................

.....................................

(Dane Klienta)

Łukasz Reczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Modern Pro Łukasz Reczyński z siedzibą ul. Zambrowska 18 lok. 102, 16-001 Kleosin,

NIP: 5381758729

 

Niniejszym oświadczam, że w wykonaniu mego uprawnienia określonego w art. 27 ustawy z dnia

30.05.2014 o prawach konsumenta, odstępuję od umowy sprzedaży towaru:

 

Data zakupu:………………………………………………………………………………………..

Data doręczenia:………………………………………………………………………….………..

 

 

Prosimy o podanie przyczyny odstąpienia od umowy:

 1. Kolor (inny niż na zdjęciu);

 2. Struktura

 3. Wymiar;

 4. Bez podania przyczyny,

 5. Inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………*

 

Proszę o dokonanie przelewu na mój rachunek bankowy w Banku……………………………………………………………………………………………………………………


nr rachunku…................................................................................................................................

 

 

 

………………….……………………………………

DATA I PODPIS

 

 

* wypełnienie ankiety ma charakter dobrowolny

 

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa (Kurier ) już od 700,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium